Ubytovací a organizační řád

 • 1. Ustanovení tohoto ubytovacího řádu je povinen dodržovat každý host ubytovny Jaselská 722, Kolín.
 • 2. K ubytování musí být každý host řádně přihlášen. Za tímto účelem je povinen poskytnout své osobní údaje do knihy ubytovaných (předložit svůj občanský průkaz nebo platný cestovní pas).
 • 3. V den skončení smluveného ubytování je host povinen odhlásit pobyt, předat správci zařízení klíče od pokoje (příp. zapůjčené předměty a zařízení) a uvolnit pokoj nejpozději do 10.00 hodin.
 • 4. Ubytovaný host má právo po sjednanou dobu ubytování užívat prostory, které mu byly k ubytování přiděleny včetně jejich vybavení, jakož i společné prostory. Záměna a stěhování ubytovaných na jiné pokoje v průběhu doby ubytování bez souhlasu ubytovatele, je přísně zakázáno.
 • 5. Ubytovaný host je povinen :
  • Užívat prostory k ubytování řádně, nesmí zde přemísťovat nábytek a provádět jakékoli změny
  • Nepřenášet vybavení pokoje do jiných částí ubytovacího zařízení.
  • Nelepit na zeď plakáty a nezatloukat hřebíky do zdi, příp. skříní apod.
  • Nezařizovat prostory vlastními věcmi bez souhlasu ubytovatele.
  • Nepoužívat v prostorách ubytovny jakékoli vlastní elektrické spotřebiče (zejména vařiče, přímotopy apod.), kromě holících strojků, vysoušečů vlasů a nabíječek pro mobilní telefony nebo notebooky.
  • Nepoškozovat vybavení ubytovny, ať již úmyslně nebo z nedbalosti. Za škody způsobené na zařízení a majetku odpovídá ubytovaný host dle platných předpisů, ubytovatel má právo vyžadovat náhradu škody způsobenou úmyslně nebo neznalostí. O každé takové jednotlivé škodě bude sepsán protokol o škodě.
  • Dodržovat předpisy protipožární, bezpečnostní, hygienické a ekologické, pokyny pro užívání elektrických spotřebičů, vodovodního a elektrického zařízení.
  • Při každém odchodu z pokoje , příp. společných či sociálních zařízení zhasnout světla, překontrolovat uzavření vodovodních uzávěrů, zavřít okna a zamknout dveře.
  • Dodržovat v ubytovacích prostorech dobré mravy, udržovat pořádek a respektovat práva ostatních ubytovaných.
 • 6. Noční klid v ubytovacích prostorách platí od 22.00 hodin do 6.00 hodin.
 • 7. Ztráta klíče od pokoje je ubytovanému účtována částkou ve výši 500,- Kč. Ubytovaný host je povinen tuto částku uhradit v hotovosti při předání pokoje recepční, příp. správci.
 • 8. Za ztrátu ložního prádla nebo nevrácení ložního prádla při odhlášení z ubytovny je ubytovanému účtována
 • částka ve výši 500,- Kč.
 • 9. Ubytovatel neprovádí úschovu cenných předmětů a za případné ztráty či škody na majetku ubytovaných nezodpovídá.
 • 10. V celém objektu je nutno dodržovat čistotu a pořádek.
 • 11. Je zakázáno sušit vyprané prádlo na pokojích a společných prostorách, s výjimkou míst, k tomuto účelu určených. Taktéž je zakázáno sušit vyprané prádlo z oken v čelních částech ubytovny.
 • 12. Do prostor ubytovacího zařízení je zakázáno vodit a vnášet zvířata, vnášet hořlaviny, chemikálie včetně omamných látek a výbušniny včetně zábavní pyrotechniky.
 • 13. V celém objektu platí přísný zákaz kouření a manipulace s otevřeným ohněm. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.
 • 14. Ubytovaný host není oprávněn umožnit přenocování osobám, které nejsou řádně k ubytování přihlášeny a nemají uhrazený poplatek za ubytování. V případě, že ubytovaný host toto ustanovení nedodrží, je povinen uhradit v hotovosti smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto zákazu.
 • 15. Návštěvy cizích osob (osob, které nejsou na ubytovně ubytovány) jsou v prostorách ubytovny povoleny denně od 8.00 do 22.00 hod. po předložení průkazu totožnosti u správce objektu.
 • 16. Ubytovaný má nárok na výměnu ložního prádla 1x za 3 týdny. Čisté ložní prádlo obdrží ubytovaný výměnou za špinavé ve skladu prádla a v termínech uvedených na recepci.
 • 17. Porušení tohoto ubytovacího řádu může být řešeno pokutou ve výši 500,- Kč za každé jednotlivé porušení tohoto ubytovacího řádu, nebo po třetím porušení okamžitým vypovězením ubytování ze strany ubytovatele bez nároku na vrácení poplatku za ubytování.
 • 18. Ubytovaný podpisem tohoto ubytovacího řádu potvrzuje, že byl s ubytovacími prostorami a podmínkami ubytování řádně seznámen a bere na vědomí, že v případě předčasného ukončení ubytování nemá nárok na vrácení poplatku za ubytování (ani na jeho poměrnou část).

Při nástupu do ubytování bude složena vratná záloha ve výši 200,- Kč na vstupní klíče do ubytovny.